Mikäli yrityksesi haluaa tavaran tai palveluiden toimittajaksi valtionhallinnolle, tulee yrityksen täyttää joitain kriteeristöjä. Valtion virastoille toimitettaessa kriteeristönä on VAHTI (henkilöstö- ja tietoturvallisuus-osio) sikäli mikäli virasto tätä määräysten mukaisesti vaatii.

Mikäli yritys haluaa toimittajaksi puolustusteollisuudelle, vaatimuksena on KATAKRI (kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö). Tällöin viranomainen valvoo KATAKRI-kriteeristön mukaisesti yrityksen kysyä toimittaa turvallisesti ja luotettavasti.

Kun yrityksesi haluaa osallistua valtionhallinnon tarjouksiin, ota yhteyttä HSEQ-palvelut.fi –konsulttiin niin suunnittelemme millä tasolla yrityksen tulee vaatimuskriteeristö täyttää, jotta tavoite tarjoamismahdollisuudesta toteutuu. Konsultointimme kattaa myös toiminnan kuvauksen, eli kirjoitamme yrityksesi puolesta vastaukset vaatimusmäärittelyihin. Luomme tarvittaessa yrityksellesi prosessikuvaukset, jotka vaatimustasoissa on määritetty, sekä avustamme toiminnan jatkuvuuden suunnittelussa. 

Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@hseq-palvelut.fi

Valtionhallinnolla on käytössään ja jatkuvasti valmisteilla useita yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen alaan liittyviä ohjeistoja, jotka omalta osaltaan täydentävät turvallisuusauditointikriteeristöä. Mainittavia rinnakkaisaineistoja ovat edellä mainittua tietoturvallisuusasetusta täydentävä valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän ohje 2/2010, Euroopan Unionin vuonna 2011 päivittynyt turvallisuussäännöstö sekä varautumiseen, jatkuvuuden hallintaan ja huoltovarmuuteen keskittyvät kotimaiset ohjeet.

KATAKRI sisältää seuraavat osiot:

Hallinnollinen turvallisuus

 • A100, Turvallisuuspolitiikka, turvallisuustoimintaa ohjaavat periaatteet ja määrittelyt
 • A200, Turvallisuuden vuotuinen toimintaohjelma
 • A300, Turvallisuuden tavoitteiden määrittely
 • A400, Riskien tunnistus, arviointi ja kontrollit
 • A500, Turvallisuusorganisaatio ja vastuut
 • A600, Onnettomuudet, vaaratilanteet, turvallisuuspoikkeamat ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet
 • A700, Turvallisuusdokumentaatio ja sen hallinta, osa-alue
 • A800, Turvallisuuskoulutus, tietoisuuden lisääminen ja osaaminen
 • A900, Raportointi ja johdon katselmukset

 • Henkilöstöturvallisuus

 • P100, Tekninen kriteeristö
 • P200, Riittävän osaamisen varmistaminen
 • P300, Henkilön muu soveltuvuus tehtävään
 • P400, Rekrytointipäätöksen jälkeiset toimet
 • P500, Toimenpiteet työsuhteen solmimisen yhteydessä
 • P600, Toimenpiteet työsuhteen aikana

 • Fyysinen turvallisuus

 • F100, Alueen turvallisuus
 • F200, Rakenteellinen turvallisuus
 • F300, Turvallisuustekniset järjestelmät

 • Tietoturvallisuus

 • I400, Tietoliikenneturvallisuus
 • I500, Tietojärjestelmäturvallisuus
 • I600, Tietoaineistoturvallisuus
 • I700, Käyttöturvallisuus
 •    

  HSEQ-palvelut.fi –konsulttimme on asiantuntija KATAKRI-vaatimuksissa sekä näihin vastaamisessa. Toiminta-ajatuksemme mukaisesti toteutamme KATAKRI-prosessin ”avaimet käteen” –periaatteella, jolloin yritys määrittelee kanssamme millä tasolla kysymyksiin vastataan (millaisia tarjouspyyntöjä valtionhallinnolta halutaan) ja konsulttimme hallinnoi ja kirjoittaa vaadittavat dokumentit ja vastaukset.

  Yrityksen henkilökuntaa sidotaan muutamiin palavereihin sekä lopuksi opastetaan ja perehdytetään koko järjestelmään. Näin yrityksellä ei sitoudu resursseja toiminnan käynnistämiseen. Järjestelmän käyttöönotto on nopea ja selkeä, sekä ammattimainen.

  Konsulttimme ovat kirjoittaneet eri yrityksille erilaisia määriä dokumentaatiota riippuen yrityksen tarpeista ja tavoitteista esimerkiksi puolustushallinnon tarjouksiin. Dokumentaation määrät voivat vaihdella: 50-600 sivua!

  HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen