ISO 9001:2015 valottaa uutta johtamiskulttuuria

Johtajuus ja johtamiskulttuuri saa uudessa standardissa entistä enemmän jalansijaa. Samoin riskienhallinta, prosessit ja laadunhallinta kytkettynä liiketoimintaprosesseihin. 

Aikaisemmat vaatimukset laatujärjestelmädokumentaatiosta, dokumentoiduista prosesseista ja tietueista on korvattu viittauksilla dokumentoituun informaatioon. Tämä siis jatkaa ajatusta, ettei yrityksellä täydy olla ”erillistä” laadunhallintaopasta ja –ohjelmaa, vaan yrityksessä on järkevää kuvata toiminta ja näin synnytettyä dokumentaatiota verrataan standardin vaatimuksiin tutkien täyttääkö dokumentaatio kaikki vaatimukset vai tarvitaanko jotain lisädokumentaatiota.

Aiemman standardiversion täsmällinen vaatimus johdon edustajasta on poistettu. Tästä huolimatta johdon tulee edelleen asettaa riittävän vaikutusvaltainen taho varmistamaan järjestelmän vaikuttavuus.

Ei liene yllättävää että asiakasnäkökulman korostaminen on edelleen mukana 9001-standardissa. Arvioin, että prosessinäkökulman ja riskienhallinta-ajattelun vahvistuminen keskittävät auditointia enemmän vaikuttavuuden arviointiin pelkän vaatimusten täyttymisen arvioinnin sijaan.

Lean-ajattelumallia ei vielä ole otettu standardin työkaluksi, asia joka konsultoimissamme yrityksissä otetaan huomioon toimitusprosessia tarkastellessa. Leanin ja muiden vastaavien tehokkuusmallien mukanaolo yrityksen prosessiajattelussa vahvistaa vaikuttavuuden arviointia sekä helpottaa prosesseihin kohdistuvien parannustoimenpiteiden valintaa yritysjohdon näkökannalta. Nämä ovat siis edelleen 9001-standardin ulkopuolella ja täysin vapaaehtoisia itse sertifioinnissa.

Luonnollisin vaihe ottaa uuden standardin vaatimukset huomioon Toimintajärjestelmässä ja prosesseissa on uudelleensertifiointivaihe. Olemme tarvittaessa auttamassa yritystä selvittämään standardierot, sekä mukauttamaan ohjeistus version 2015 mukaiseksi.

Halutessanne tulemme kertomaan yritysjohdolle uuden standardin tuomista ideoista toiminnan kehittämiseksi. Prosessiosaamisemme ja lean-ajattelumallin kytkeminen ohjeistusmuutokseen sujuu konsultoimanamme kitkattomasti.

Standardimuutoksista voit lukea myös: www.facebook.com/hseqpalvelut

 Valmistaudu ISO 9001:2015 muutokseen: sisäinen auditointi

Uudessa ISO 9001:2015 standardissa prosessimainen toimintamalli sekä riskienhallinta tulevat entistä selkeämmin laatujärjestelmän (toimintajärjestelmän) kantaviksi ajatuksiksi. Useimmissa yrityksissä tämä malli tuo muutoksia sisäisten auditointien laadintamenettelyihin ja tavoitteiden määrittämiseen.

Mikäli 9001-pohjainen laatujärjestelmä on rakennettu yrityksessä lähinnä markkinointitarkoituksia varten, on sisäisen auditoinnin tehtävänä ollut lähinnä varmistaa, ettei sertifiointiauditoinnissa löydy poikkeamia. Uusi standardi antaa entistä paremmat mahdollisuudet integroida laatujärjestelmän sisäinen auditointi yrityksen kokonaistilan kartoittamiseen. Johdon raporteissa otetaan 9001:2015 mukaisesti entistä enemmän huomioon prosessien ja toiminnan riskienhallinta, jota yritysjohto kuukausittaisissa kokouksissaan tarkkailee muutoinkin. Valjastamalla laatujärjestelmän sisäinen auditointi osaksi riskienhallintaa ja mitattavien tavoitteiden tarkastelua saa yritysjohto toiminnasta vertailukelpoista mittausdataa riskienhallinnan toimenpiteiden pohjaksi.

Sisäisen auditoinnin on jatkossa huomioitava, että yrityksellä on eritasoisia prosesseja. Jotkin prosessit ovat riskienhallinnan kannalta merkittävämpiä kuin toiset. Uudessa standardiversiossa sisäinen audiotinti on siirretty kappaleeseen 9: ”Performance evaluation” suom. “Suorituksen / Tehokkuuden arviointi”. Yrityksen tulee arvioida eri prosessien painoarvo toiminnalle ja suunnitella sisäinen auditointi tämän arvioinnin perusteella. Standardi esittelee eri asiakokonaisuuksia, joita tulee sisäisessä auditoinnissa huomioida. Monessa yrityksessä tämä tarkoittaa sisäisten auditointien sisällön uudelleenmiettimistä.

Todennäköisiä muutoksia tulee myös sisäisen auditoinnin suorittajiin. Uusi standardiversio kehottaa arvioimaan sisäisen auditoijan kompetenssia nimenomaan riskienhallinnan ja prosessin tuntemisen näkökulmasta. Tässä kohden käytännöt ovat vielä muodostumatta, nähtävissä on että sisäisen auditoijan tulee ymmärtää auditoimaansa prosessia syvällisesti. Tähän vastaa esimerkiksi laatuinsinööri-toimintamalli, jossa laatuinsinööri hallitsee myös standardin vaatimukset tai toimii auditoinnissa yhteistyössä vaatimukset hallitsevan henkilön kanssa.

Mitä tarkoittaa prosessien painoarvo:

Tuotteen ja tuotannon onnistumisen kannalta jotkin prosessit ovat alisuorittaessaan tulokseen enemmän vaikuttavia kuin toiset. Näihin tuotteen lopputulokseen merkittävästi vaikuttavien prosessien arviointiin ja laatutavoitteisiin tulee panostaa erityisesti. Samoin näitä tulee mitata erilaisin näkökulmin, esimerkiksi:

 • Asiakaskokemus
 • Toimittajien luotettavuus
 • Teknologia
 • Viranomaisvaatimukset
 • Prosessin vaatimustaso
 • Materiaalinhallinta jne.

Prosessi, joka ei täytä odotuksia, aiheuttaa tuotteeseen korjaustoimia, seisokkeja tai ylipäätään materiaali- ja resurssihukkaa – on tuotanto- ja laatutavoitteiden kannalta ongelmallinen riskien hallitsemisen näkökulmasta; ja korjattava. Mikäli prosessi tuottaa paremmin kuin oli odotettavissa, otetaan selvää mitkä tekijät tähän vaikuttavat. Prosessin onnistumisen syitä voidaan monistaa muihin prosesseihin, myös ei-tuotanto-prosesseihin.

Monessa yrityksessä sisäinen auditointi suunnitellaan kalenterivuoteen sidoksissa olevaksi koko toimintajärjestelmän kattavaksi kokonaisuudeksi. Tällöin lähes poikkeuksetta auditoinnista jää puuttumaan johdon inputti. Tämän johdosta kokonaistuotannossa tarpeellisten samanaikaisten toimenpiteiden tehokkuus jää tarkastelematta. Ei ihme että tällöin sisäisellä auditoinnilla ei ole päätöksenteon kannalta merkitystä. Sisäisessä auditoinnissa tulisi esimerkiksi huomioida tuotantoprosessien tuotos suhteessa samanaikaisesti toteutettujen hankintojen ja asiakaskokemuksen tulokseen. Auditoijien tulisi olla tietoisia ja keskittyä niihin kokonaisuuksiin, joita johto juuri sillä hetkellä toiminnassa tarkkailee.

Tarvitessasi asiantuntevaa sparrausta sisäisten auditointien suunnitteluun tai koko 9001-muutokseen, ota yhteyttä osaavaan konsulttiimme: asiakaspalvelu@HSEQ-palvelut.fi

Laadunhallintajärjestelmän ydinstandardi ISO 9001 uudistui

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut 23. syyskuuta uudistetun version laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevästä standardista ISO 9001. Samalla on julkaistu uudistettu versio myös laadunhallintajärjestelmien perusteita ja sanastoa käsittelevästä standardista ISO 9000. Uudistus sisältää monia merkittäviä parannuksia standardeihin.

Keskeinen lähtökohta standardin ISO 9001 uudistamistarpeelle on yritysten ja organisaatioiden yhä nopeammin muuttuva toimintaympäristö. Yritysten ja organisaatioiden on tänään sopeuduttava yhä nopeammin muuttuvaan maailmaan ja toimittava yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä.

ISO 9001:2015 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi. SFS vahvistaa uuden standardin ISO 9001 kansalliseksi standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 9001 ja julkaisee sen suomennoksen marraskuussa 2015.

Uudistettu ISO 9001 korostaa seuraavia asioita:

 • Organisaation toimintaympäristö: Laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa ja käytössä painotetaan selkeää yhteyttä organisaation kokonaisvaltaiseen toimintaympäristöön ja toimintaan. Laadunhallintajärjestelmän politiikka ja strategia tavoitteineen on sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation kokonaisvaltaista liiketoimintastrategiaa.
 • Johtajuus: Organisaation johdon tulee sitoutua ja osallistua laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu.
 • Riskilähtöisyys: Riskilähtöisyys on nostettu päätöksenteon perustaksi.
 • Laadunhallinnan periaatteet: Laadunhallinnan periaatteet on uudistettu. Nämä periaatteet luovat pohjan koko ISO 9000 -sarjalle. Periaatteet on esitetty standardissa ISO 9000.
 • Prosessilähtöisyys: Prosessilähtöisyys on edelleen standardin perusta. Prosessilähtöisyyden sisältöä on selkeytetty.
 • Palvelujen tuottajat: Palvelujen tuottajien ja ei-valmistavien yritysten kasvava osuus standardin hyödyntäjinä on huomioitu.

Uudistettu ISO 9001 noudattaa nyt samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja kuten uusittu ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001:2015 ja valmisteilla oleva työterveyden ja -turvallisuuden standardi ISO 45001. Yhteinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan.

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen