9001 muutokset järjestelmässä

Kaikki kolme yritysten käytössä olevaa pääasiallista järjestelmästandardia (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) muuttuvat rakenteeltaan samankaltaisiksi. Tämä helpottaa yritysten tapaa soveltaa standardeja, sekä tekee niiden sisällyttämisen yrityksen omiin järjestelmiin johdonmukaisemmaksi. Kaikissa standardeissa johdanto-osuus kirjoitetaan samankaltaiseksi, joten järjestelmien päätasot, esimerkiksi politiikat, yhtenäistyvät suhteessa toisiinsa. Järjestelmillä on jatkossa samankaltainen terminologia ja rakenne.

Sidosryhmät

Kukin organisaatio miettii jatkossa standardien mukaan suhdettaan toimintaympäristöönsä. Tällöin yrityksen tulee toiminnassaan ja päätöksenteossaan ottaa huomioon esimerkiksi: viranomaismääräykset, oma toimintasektori, omistajat, osakkaat, ulkoiset sidosryhmät. Yrityksen tulee toimintasuunnitelmissaan huomioida ja määrittää näihin ryhmiin kohdistuvia: odotuksia, yhteistyötä, tiedottamista jne.

Johtajuus

Standardissa on erityinen vaatimus yritysjohdon toteuttaman johtajuuden osoittamisesta. Yritysjohdon odotetaan jatkossa tarkkailevan toimintaa ”hands-on”. Samoin erilaisten politiikkajulistusten toteutumaa tulee tarkkailla ja määrittää ne todellisiksi toimintaa ohjaaviksi välineiksi niin strategian kuin tavoitteiden suhteen. Auditoinnissa on odotettavissa entistä enemmän johdon suuntaan kohdistuvia keskusteluja toiminnasta, sen mittaroinnista ja riskien hallinnasta.

Riskienhallinta

Riskienhallinnalle määritetään uudessa standardiversiossa selkeä taso. Toimintaan liittyviä riskejä tulee selkeästi määrittää, arvioida ja hallita. Erilaiset toiminnan muutokset erityisesti tulee arvioida riskienhallintamenetelmin, sekä määritellä millaisissa tilanteissa minkäkintyyppiset riskienhallinnan menettelyt otetaan käyttöön. Uusien liiketoiminta-avausten kohdalla johtajuus ja riskienhallinta näyttelevät merkittävää roolia, Suomessa tämä ei usein ole ongelmallista, mutta uusi standardi tuo näiden määrittämisen ja tunnistamisen vaatimuksia.

Riskienhallinta on ollut mukana aiemmassakin standardiversiossa, mutta nyt se erityisesti on yksi merkittävä painotusalue standardin vaatimuksissa.

Yhteenveto

Uusi 9001:2015 standardi on kirjoitettu yrityksen ja sen johtamisen näkökulmasta enemmän kuin auditoinnin näkökulmasta. Täten vanhakantainen tapa kirjoittaa yrityksen Toimintajärjestelmä vaatimusten pohjalta ei ole enää relevantti. Toimintaohjeet tulee laatia toiminnan kannalta järkevällä tavalla, tässä konsulttimme ovat apunanne tuoden esille selkeät yrityksen kannalta järkevät tavat määrittää, havainnoida, mittaroida ja kehittää prosesseja.

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen