14001 muutokset järjestelmässä

Kaikki kolme yritysten käytössä olevaa pääasiallista järjestelmästandardia (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) muuttuvat rakenteeltaan samankaltaisiksi. Tämä helpottaa yritysten tapaa soveltaa standardeja, sekä tekee niiden sisällyttämisen yrityksen omiin järjestelmiin johdonmukaisemmaksi. Kaikissa standardeissa johdanto-osuus kirjoitetaan samankaltaiseksi, joten järjestelmien päätasot, esimerkiksi politiikat, yhtenäistyvät suhteessa toisiinsa. Järjestelmillä on jatkossa samankaltainen terminologia ja rakenne.

Sidosryhmät

Kukin organisaatio miettii jatkossa standardien mukaan suhdettaan toimintaympäristöönsä. Tällöin yrityksen tulee toiminnassaan ja päätöksenteossaan ottaa huomioon esimerkiksi: ympäristölainsäädäntö, oma toimintasektori, kestävä kehitys, luonnonsuojelujärjestöt, ulkoiset sidosryhmät. Yrityksen tulee toimintasuunnitelmissaan huomioida ja määrittää näihin ryhmiin kohdistuvia: odotuksia, yhteistyötä, tiedottamista jne.

Johtajuus

Standardissa on erityinen vaatimus yritysjohdon toteuttaman johtajuuden osoittamisesta. Samoin ympäristöohjelmien ja politiikan toteutumaa tulee tarkkailla ja määrittää ne todellisiksi toimintaa ohjaaviksi välineiksi niin strategian kuin tavoitteiden suhteen. Vinkkinä: ylin johto voi luoda menettelyt toiminnan vaikuttavuuden seurantaan ja mittaustuloksiin perustuen osoittaa tarvittaessa resursseja ympäristökysymyksiin.

Strateginen ympäristöjohtaminen

Ylimmän johdon tulee varmistaa, että ympäristöpolitiikka ja ympäristöpäämäärät on sisällytetty yrityksen toimintaan, siis osana kokonaisuutta. Samoin tulee johdon tarkkailla (mittaroida) tavoitteita ja ottaa ne huomioon yrityksen strategian muuttuessa.

Auditoinnissa on odotettavissa entistä enemmän johdon suuntaan kohdistuvia keskusteluja toiminnasta, sen mittaroinnista ja ympäristöpäämääristä, sekä mittarointien tuloksista ja niiden merkityksestä.

Riskienhallinta

Riskienhallinnalle määritetään uudessa standardiversiossa selkeä taso. Toimintaan liittyviä riskejä tulee selkeästi määrittää, arvioida ja hallita. Organisaation tulee arvioida epävarmuustekijöitä ja määrittää tämän arvioinnin perusteella tarvittavia toimenpiteitä.

Vinkkinä: SWOT-analyysimallinen arviointi voi tuoda esille sekä mahdollisuuksia, että uhkakuvia ympäristöasioiden suhteen. SWOT-taulukon tuotosta voidaan arvioida lainsäädäntöä ja määräyksiä vastaan.

Elinkaariajattelu

Toiminnan vaikutus ja vaikutuksen asteet on arvioitava elinkaariajattelumallin mukaisesti. Siis pitkällä perspektiivillä ja koko tuotteen elinkaaren ajalta. Valmistus, kuljetukset, tuotteen käytönaikaiset ympäristövaikutukset sekä hävittäminen on otettava huomioon arvoketjussa.

HSEQ-palvelut.fi –konsultti auttaa löytämään järkevällä tavalla menettelyt, joita voidaan käyttää yrityksen koko tuotantorepertuaarin määrittämiseksi.

Vinkki: elinkaariajattelu ei tarkoita, että tuotteen ja tuotannon koko elinkaaren ajalta tulee tehdä syvällistä ympäristövaikutusten analyysiä. Kontrolloitu haarukointi ympäristövaikutuksista riittää täyttämään vaatimuksen tämän osion.

Vinkki 2: ISO 14001 edellyttää edelleen jatkuvaa parantamista. Tässä on osio, jota syventämällä saadaan osoitettua jatkuvan parantamisen vaatimuksen toteutuminen (muiden parannusten ohella).

Suorituskyvyn arviointi

Suorituskyvyn tai vaikuttavuuden arviointiin tulee uusia vaatimustasoja. Suorituskykyä tulee mitata ja mittauksen perusteella arvioida.

Vinkki: arviointi on tulkinta mittaustuloksista ja niiden analysoinnista. Asia ei ole kokonaisuudessaan uusi, mutta määrite standardissa on syventynyt. Prosessi voi toimia moitteettomasti, mutta tuottako se ympäristöasioiden suhteen sitä mitä odotettiin? Tämä voi olla haaste erityisesti sisäiselle arvioinnille.

Prosessispesialistimme pystyy toteuttamaan ja tuomaan esille tähän arvioinnin osioon liittyvät kuvaukset ja perusmääritteet, joita sisäinen arviointi voi edelleen hyödyntää.

Auditointi

Standardi on kirjoitettu ja se on hyvä toteuttaa organisaation näkökulmasta, ei auditoinnin. Auditoijille tämä tuo haastetta, koska heidän tulee ymmärtää millä tavoin ja millä vaatimustasolla uuden standardin vaatimukset on huomioitava. Tässä kohdin tulee myös huomioida mitä tuotoksia uusi standardi vaatii mittaroinnilta.

Aiempaan standardiversioon poiketen yrityksen ympäristöspesialistien tulee luoda luonteva kommunikointikanava johdon suuntaan, sekä olla entistä enemmän tietoisia yrityksen kehityssuunnasta, sekä yrityksen prosesseista. Ulkoisessa auditoinnissa tullaan kiinnittämään ympäristöasioiden läpikäyntiin enemmän huomiota, joten tähän käytetään aikaa. Standardin laatijoiden näkemys on, että käytetty aika koituu tuotannon hyväksi.

Yhteenveto

Uusi 14001:2015 standardi on kirjoitettu yrityksen ja sen johtamisen sekä prosessien tuotoksen näkökulmasta enemmän kuin auditoinnin näkökulmasta. Täten vanhakantainen tapa kirjoittaa yrityksen ympäristöjärjestelmä vaatimusten pohjalta ei ole enää relevantti, uusi järjestelmä keskittyy prosesseihin ja näiden tuotoksiin sekä vaikutuksiin. Täten uusi standardi vaatii panostusta Toimintaohjeisiin. 

HSEQ-palvelut.fi -konsultit ovat apunanne tuoden esille selkeät yrityksen kannalta järkevät tavat määrittää, havainnoida, mittaroida ja kehittää ympäristöjohtamisen prosesseja. Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@hseq-palvelut.fi

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen