Siirtyminen ympäristöjärjestelmästä energianhallintajärjestelmään

ISO 14001:sta ISO 50001:een

Keskisuurten ja suuryritysten johdossa on maailmanlaajuisesti halukkuutta siirtyä ympäristöjärjestelmästandardista ISO 14001 (EMS) energianhallinnan ISO 50001 (EnMS) järjestelmän käyttöön. Järjestelmän hallinnan ja hyötyjen näkökulmasta tämä on varsin viisas siirtymä. ISO 50001 sisältää samat peruselementit (Plan, Do, Check, Act), joilla varmistetaan yrityksen tuotannon ja palvelujen järjestelmänmukaiset: identifiointi, arviointi, kontrolli, monitorointi ja parantaminen.

Maailmanlaajuisesti 300 000 yritystä on tällä hetkellä sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Järjestelmää soveltamalla yritykset kykenevät hallitusti kehittämään ympäristöprosessejaan, materiaalihallintaa, jätteiden hallintaa sekä ympäristövaikutuksia ja näihin liittyviä riskejä. Yritys pystyy näin osoittamaan ympäristöarvojen huomioonottamista toiminnassaan.

ISO 50001:n avulla hallinnoidaan ja monitoroidaan energian käyttöä. Samalla täytetään myös 14001-vaatimustaso. ISO 50001 -standardin menetelmien avulla pystytään mittaamaan, dokumentoimaan sekä raportoimaan tuotannon suunnitteluun ja energianhallintaan liittyvien laitteistojen suorituskykyä ja tehokkuutta. Tehdastuotannossa tämä mahdollistaa myös säästöjä tuotantokustannuksiin. Standardissa huomioidaan lisäksi erityisesti tuotannon ja kiinteistön tehokkuusmittarit sekä näiden mukainen energiatehokkuuden parantaminen.

Energianhallinta (50001) vaatii yrityksen luovan menettelyt energiatehokkuusmittauksiin, energiatehokkuuteen liittyvien indikaattorien (EnPI) asettamiseen ja tulosten vertailuun ja arviointiin tehokuuden parantamisen näkökulmasta. Mittarointi tavoitteita vastaan sekä suunnitelmallisen parantamisen on tarkoitus johtaa parantuneeseen energianhallintaan ja näinollen myös kustannusten pienentämiseen. Mikäli yritys käyttää BEMS-järjestelmää (building energy management system), avustaa tämä osaltaan monitorointia ja raportointia; BEMS ei ole kuitenkaan standardin vaatimus.

Standardin menettelyt myös estävät osa-optimoinnin syntymisen, koska standardi tarkastelee energiankäyttöä kokonaisuutena. Tällöin välitytään jonkun tuotannon osan tai rakennuksen energianhallintasäästöt toisten toimintojen kustannuksella. Luonnollisesti tällöin huomioidaan myös olosuhdetiedot, jotka ovat tärkeitä Suomen kaltaisessa homeriskiympäristössä. Olosuhdetiedot onkin hyvä sisällyttää osaksi EnPI:tä ja ovat myös tutkimusten mukaan tuotannon kannalta merkittäviä tehokkuusarvoja.

Yritysten, jotka suunnittelevat siirtymistä ympäristöjärjestelmästä energianhallintajärjestelmään, kannattaa tehdä tai teettää arviointi siirtymän merkityksestä yrityksen energianhallinnan kannalta sekä asiakasnäkökulmasta (kaupallinen hyöty) ja mitä muutoksia nykyiseen järjestelmään tarvitaan siirtymisen mahdollistamiseksi. Mikäli tuotannon ja rakennusten energiansäästöt muodostuvat merkittäviksi, muodostaa tämä läpi organisaation houkutustekijän parannetun energianhallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi.

Hyötyjä Energianhallintajärjestelmästä:

  • Tuotantokustannusten alentaminen. ISO 50001 -mukaisen järjestelmän käyttöönotto alentaa energiakustannuksia, mahdollisesti kymmeniä prosentteja tuotannon nykytilasta riippuen.
  • Käytettyjen laitteistojen luotettavuus. Energiatehokkaat laitteistot esimerkiksi lämmön ja kosteudenhallinnassa sekä osana tuotantoprosessia ovat lähtökohtaisesti toimintavarmempia tarkemman monitoroinnin johdosta. Myös laitteistojen huoltosyklit optimoidaan.
  • Energiatehokkuuden lisäys. Joka pystytään osoittamaan asiakkaalle ja jolla saadaan kaupallista hyötyä. Samalla osoitetaan asiakkaalle yrityksen halukkuus edelleen kehittää energiankäyttöä.
  • Hiilijalanjäljen pienentäminen. Merkitystä asiakaskunnan valintojen kannalta.
  • Säädösten täyttäminen. Ymmärretään ja hallinnoidaan energiankäyttöön liittyvien määräysten adoptointi (huomioiminen ja toteuttaminen), sekä pystytään osoittamaan luotettavasti syntynyt energiatehokkuuden parantaminen.
  • Luotettavuus kumppanina. Järjestelmällisellä toimintamallilla kyetään osoittamaan asiakasyrityksille kyky hallita merkittäviä parannuksia/muutoksia.
  • Mahdollistaa kaupallisia avauksia. Asiakkailla on usein intressejä valita toimittajaksi yritys, jolla on luotettava tapa osoittaa tuotannon tehokkuutta ja luotettavuutta, myös energiankäytön näkökulmasta. Näinollen hyöty toiminnastamme kumuloituu asiakkaamme hyväksi.
HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen