Katsaus tulevaan työterveys- ja työturvallisuusstandardiin ISO 45001

ISO 45001 on valmisteilla oleva TTT-standardi (Occupational Health and Safety Management Systems vaatimusmäärittely), joka korvaa standardin OHSAS 18001. ISO 45001 on työstövaiheessa ja sen valmistuminen näillä näkymin ajoittuu vuodenvaihteen 2017-2018 tietämille. Yritysten, jotka on sertifioitu OHSAS 18001-standardin mukaisesti, tulee siirtyä käyttämään uudistettua standardia siirtymäajan sisällä.

HSEQ-palvelut.fi on osallistunut standardien uudistusprosesseihin ja näinollen etukäteisinformaatio myös uudistettavana olevasta työterveys- ja turvallisuusstandardista on kulkenut käsiemme kautta. Seuraavassa on lueteltu joitain muutoksia aiempaan nähden:

Rakenne:

 • ISO 45001 on aiempaa standardia enemmän prosessiorientoitunut, kun 18001 keskittyi enemmänkin työturvallisuutta ja terveyttä edistävien menetelmien löytämiseen.
 • Uudistettava standardi käyttää samaa rakennetta kuin vuoden 2015-versiot laatu- ja ympäristöstandardeista (9001, 14001). Tämä tarkoittaa sitä, että standardin hallinnolliset määritykset ovat yhteneväiset muiden järjestelmästandardien kanssa, jolloin samat menetelmät sisällyttää standardin vaatimukset yrityksen johtamisjärjestelmään pätevät.
 • Uuden standardin myötä yrityksen tulee kiinnittää myös huomiota sidosryhmiinsä, sekä näille suunnattuun viestintään.

Henkilöstön osallistuminen:

 • ISO 45001 keskittyy edeltäjäänsä terävämmin henkilöstön osallistumiseen ja osallistamiseen sekä tietoisuuteen työterveys- ja työturvallisuusaiheista.
 • Tämän huomaa erityisesti kohtien 4 (Context of the Organization) ja 8 (Operations) vaatimusten määrityksestä.

Erityishuomiointia terveys- ja turvallisuusohjelmiin:

 • Aiempi standardi kiinnitti hyvin huomiota TTT-toiminnan negatiivisten vaikutusten ehkäisyyn. Uusi standardi fokusoituu sen sijaan TTT-toiminnan prosessimaisen ajattelun vaikutuksesta positiiviseen muutokseen ja sen esiintuomiin vaikutuksiin. Näitä ovat esimerkiksi:
  • Vakuutusmaksujen aleneminen
  • Tuottavuuden lisääntyminen
  • Työmoraalin nousu
  • Yritysyhteistyön tunnustukset saavutusten johdosta (maine)
 • 45001 fokusoituu paitsi riskienhallintaan TTT-asioissa, myös siihen millaisia positiivisia vaikutuksia TTT-toiminnan parantamisella on yritykselle, sen maineelle työpaikkana ja kumppanina sekä ulkoisesti, että sisäisesti.

Liikkumavara kasvaa:

 • HSEQ-palvelut.fi konsultointia käyttäneet yritykset ovat jo huomanneet, että johtamisjärjestelmissä ei ole pakollista määrätä toiminnan rajoja tiukasti, vaan toimintamalleissa voi olla liikkumavaraa, joka edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä, eikä ole esteenä muutoksille.
 • ISO 45001:ssä vaatimusmäärittely ei ole niin tiukka kuin aiemmassa TTT-standardissa, vaan mahdollistaa erityisesti osioissa 6 (Planning), 7 (Leadership) ja 8 (Operations) ohjeistuksen joustavuuden pitäen kuitenkin mielessään riskienhallinnan vaatimustason. Tämä on toteutettu kahdesta syystä:
  • Varmistetaan että TTT-standardi pystytään sisällyttämään minkä tahansa organisaation riskivaatimusmäärittelyyn niin että yrityksen erityistarpeet tulevat huomioiduksi.
  • TTT-toiminnot pystytään sisällyttämään yrityksen johtamis- ja toimintakulttuuriin, jolloin niissä huomioidaan nimenomaisesti yrityksen tarpeet ja lähtökohdat sen sijaan että olisivat ulkoapäin painostettuja määrityksiä.

Koska eri toiminta-alueiden yrityksissä turvallisuusmäärittely ja sen tarve vaihtelee (esim. teollisuus – toimistotyö), myös turvallisuusohjeistus sekä sen vaatimustaso vaihtelevat yrityksissä. Esimerkiksi rakennustyömailla ja lääketeollisuudessa työturvallisuus- ja terveysasioilla on erilaiset painotukset ja näinollen toimintaohjeistusten ja määräysten tavoite vaihtelee. Uuden standardin liikkumavara mahdollistaa entistä joustavammat juuri meidän yritykseemme soveltuvat TTT-ohjelmat ja tavoite- sekä riskimäärittelyn.

Keräämme HSEQ-palvelut.fi -sivustolle sekä facebookiin: HSEQpalvelut lisää selvitystä ISO 45001-muutoksista ja standardin julkaisuaikataulusta, kuin myös ajatuksia uuden standardin sisäänajosta yritykseesi. Seurantavaihde päälle !

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen